Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Dear John,
佐藤君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hello John,
佐藤君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
太郎くんへ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
太郎くんへ
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Παράκληση για απάντηση
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Take care.
元気でね
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
I love you.
好きだよ
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Best wishes,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
またね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Much love,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς