Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
S potěšením oznamujeme narození...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... a ... jsou zasnoubeni.
Ανακοίνωση αρραβώνα
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Ανακοίνωση αρραβώνα
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Ανακοίνωση γάμου
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Slečna se brzy stane paní ...
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Ni invitas al...
Jste srdečně zváni...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους