Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... és .... eljegyezték egymást.
Ανακοίνωση αρραβώνα
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Ανακοίνωση γάμου
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
.... hamarosan .... lesz.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Ni invitas al...
Szeretettel meghívjuk a ...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Szeretnétek eljönni a ...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους