Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... og... er forlovet.
Ανακοίνωση αρραβώνα
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Ανακοίνωση αρραβώνα
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Ανακοίνωση γάμου
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Ni invitas al...
I er hjerteligt inviteret til...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους