Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... und ... haben sich verlobt.
Ανακοίνωση αρραβώνα
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Ανακοίνωση γάμου
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Ni invitas al...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους