Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

... et... se sont fiancés.
... og... er forlovet.
Ανακοίνωση αρραβώνα
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Ανακοίνωση αρραβώνα
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Ανακοίνωση αρραβώνα
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Ανακοίνωση γάμου
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Frk.... bliver snart Fru. ...
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
Vous êtes cordialement invités à...
I er hjerteligt inviteret til...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους