Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Επιστολή | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία | Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις | Ευχές | SMS & διαδίκτυο

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Ανακοίνωση αρραβώνα
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Ανακοίνωση αρραβώνα
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ανακοίνωση αρραβώνα
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ανακοίνωση γάμου
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους