Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját használom?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Szeretnék bankszámlát nyitni.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Szeretném megszüntetni a bankszámlám.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Lehetséges online bankszámlát nyitni?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bankkártyát vagy hitelkártyát kapok majd?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Lehetséges telefonon banki ügyeket intézni?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Milyen típusú bankszámlák vannak?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
folyószámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
takarékszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
személyi számla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
közös számla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
gyerekszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
devizaszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
üzleti számla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
diákszámla
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Vannak havi költségek?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Mennyibe kerülnek a nemzetközi utalások?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Ha ellopják a kártyát, van rajta biztosítás?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Kapok csekkfüzetet is?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Mekkora a megtakarítási kamatláb?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Hogyan tudnak megvédeni a csalóktól?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
Elvesztettem a kártyám.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Ellopták a kártyám.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Le tudják tiltani a számlám?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Szükségem van egy új kártyára.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Szeretnék több információt megtudni a hitelekről.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Szeretnék többet megtudni a kamatlábról.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Szeretnék többet megtudni a jelzálogról.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Szeretnék beszélni egy jelzálog-tanácsadóval.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ez az első lakás/ház, amit veszek.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ez a második ingatlan, amit vásárolok.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Szeretnék új jelzálogot.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Szeretném felülvizsgáltatni a meglévő jelzálogot.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kiadásra szánt ingatlant vásárolok.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
A bruttó éves jövedelmem ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Szeretnék biztosítást kötni.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
lakásbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
utazásbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
életbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
egészségbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
gépjármű-biztosítás
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
kisállatbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
lopásbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
jelzálogvédelem
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
tanulói vagyon
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
csoportbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
vagyonbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
árvízi biztosítás
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
tűzbiztosítás
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Hány hónapig fedez a biztosítás?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Mennyibe kerül a biztosítás?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια