Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan ik een bankrekening online openen?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
lopende rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
spaarrekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
persoonlijke rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
gezamenlijke rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
kinderrekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
vreemde valutarekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
zakelijke rekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
studentenrekening
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Krijg ik een chequeboekje?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wat is de spaarrente?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ik koop mijn eerste huis.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ik koop een tweede eigendom.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
inboedel/opstalverzekering
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
reisverzekering
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
levensverzekering
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
gezondheidsverzekering
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
autoverzekering
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
huisdierenverzekering
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
diefstalverzekering
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
hypotheekbescherming
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
studentenverzekering
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
groepsverzekering
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
schadeverzekering
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
overstromingsverzekering
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
brandverzekering
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hoeveel kost de verzekering?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια