Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
我想要开一个银行账户。
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
我想要注销我的银行账户。
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
请问我能在网上开户吗?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
请问我能在手机上管理账户么?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
活期账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
储蓄账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
个人账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
联名账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
儿童账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
外国货币账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
商务账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
学生账户
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
请问有月费吗?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
请问国际转账的手续费是多少?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
请问我会有支票簿吗?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
储蓄利率是多少?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
您能如何防止我被诈骗?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
我丢失了我的信用卡。
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
我的信用卡被偷了。
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
您能冻结我的账户吗?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
我需要补办一张卡。
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
我想要了解贷款信息。
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
您能给我说说利率信息吗?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
我正在考虑买第一套房子。
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
这是我在购买的第二套房子。
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
我想要再抵押。
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
我想要评估我的抵押贷款。
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
我想要买一处房产出租。
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
我的年收入大概______。
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
我想要买一份保险。
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
家庭保险
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
旅游保险
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
人身保险
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
健康保险
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
汽车保险
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
宠物保险
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
失窃保险
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
抵押贷款保险
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
学生财物保险
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
团体保险
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
财产保险
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
洪水保险
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
火灾保险
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
我的保险能保多久?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
请问我的保险多少钱?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια