Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
kuranta konto
conto corrente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
persona konto
conto personale
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
kuna konto
conto cointestato
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
infana konto
conto per bambini
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
afera konto
conto aziendale
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
studenta konto
conto per studenti
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Τύπος ασφάλειας
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Τύπος ασφάλειας
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Τύπος ασφάλειας
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Τύπος ασφάλειας
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Τύπος ασφάλειας
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Τύπος ασφάλειας
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Τύπος ασφάλειας
hipoteka protekto
protezione mutuo
Τύπος ασφάλειας
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Τύπος ασφάλειας
grupoasekuro
polizza collettiva
Τύπος ασφάλειας
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Τύπος ασφάλειας
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Τύπος ασφάλειας
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Τύπος ασφάλειας
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια