Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
conto corrente
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
conto di risparmio
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
conto personale
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
conto cointestato
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
conto per bambini
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
conto in valuta estera
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
conto aziendale
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
conto per studenti
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
assicurazione viaggi
Τύπος ασφάλειας
life insurance
assicurazione sulla vita
Τύπος ασφάλειας
health insurance
assicurazione sanitaria
Τύπος ασφάλειας
car insurance
assicurazione auto
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
assicurazione contro il furto
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
protezione mutuo
Τύπος ασφάλειας
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Τύπος ασφάλειας
group insurance
polizza collettiva
Τύπος ασφάλειας
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια