Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Τράπεζα

Τράπεζα - Γενικά

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα
What are the fees if I use external ATMs?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Πληροφόρηση σχετικά με τυχόν προμήθεια που πρέπει να πληρώσετε όταν κάνετε ανάληψη σε αυτόματη ταμειακή μηχανή άλλης τράπεζας

Τράπεζα - Ανοίγοντας ένα τραπεζικό λογαριασμό

I would like to open a bank account.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Δήλωση της πρόθεσής σας να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό
I would like to close my bank account.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Δήλωση της πρόθεσης σας να κλείσετε ένα τραπεζικό λόγαριασμό
Can I open a bank account online?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ
Will I get a debit card or a credit card?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Ερώτηση για τον τύπο κάρτας που θα λάβετε με τον τραπεζικό σας λογαριασμό
Can I use banking on my cell?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Ερώτηση αν μπορείτε να εκτελέσετε τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου
What types of bank accounts do you have?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Πληροφόρηση σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους τραπεζικών λογαριασμών
current account
compte courant
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
savings account
compte d'épargne
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
personal account
compte personnel
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
joint account
compte commun
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
children's account
livret jeune
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
foreign currency account
compte en devise étrangère
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
business account
compte professionnel
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
student account
compte pour les étudiants
Τύπος τραπεζικού λογαριασμού
Are there any monthly fees?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Ερώτηση αν υπάρχει μηνιαίο κόστος για την διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού
What are the commissions for international transfers?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Ερώτηση σχετικά με πληρωμή προμήθειας για διεθνείς μεταφορές χρημάτων
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Ερώτηση αν υπάρχει ασφάλεια αν κλαπεί ή χαθεί η κάρτα σας
Do I get a checkbook?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Ερώτηση αν θα λάβετε βιβλιαράκι επιταγών με το λογαριασμό σας
What is the savings interest rate?
Quel est le taux d'intérêt ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόκο των χρημάτων σας στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας
In what ways can you protect me from frauds?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Πληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα που θα πάρει η τράπεζα αν τυχών γίνεται θύμα απάτης
I lost my credit card.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Υπόδειξη ότι έχετε χάσει την πιστωτική σας κάρτα
My credit card was stolen.
Ma carte bancaire a été volée.
Υπόδειξη ότι η πιστωτική σας κάρτα έχει κλαπεί
Can you block my account?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Ερώτηση αν η τράπεζα μπορεί να μπλοκάρει τον λογαριασμό σας
I need a replacement card.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Υπόδειξη ότι χρειάζεστε αντικατάσταση κάρτας γιατί δεν έχετε την κάρτα σας πλέον

Τράπεζα - Οικονομική βοήθεια

I would like to have some information about loans.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με δάνεια
What can you tell me about the interest rate?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τόκους και επιτόκια
I would like to have some information about mortgages.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με υποθήκες
I would like to speak with a mortgage advisor.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Για να ζητήσετε να μιλήσετε με σύμβουλο υποθήκης
I am buying my first home.
J'achète ma première propriété.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε το πρώτο σας σπίτι
I am buying a second property.
J’achète une seconde propriété.
Υπόδειξη ότι αγοράζετε μια δεύτερη κατοικία
I would like to remortgage.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να βάλετε δεύτερη υποθήκη
I would like to review my existing mortgage.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Υπόδειξη ότι θέλετε να επανεξετάσετε την υποθήκη σας
I am buying a property to let.
J'achète une propriété à mettre en location.
Υπόδειξη ότι θα αγοράσετε ακίνητο για να το ενοικιάσετε
My gross annual income is ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Για να δηλώσετε πόσο είναι το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα σας

Τράπεζα - Ασφάλεια

I would like to purchase insurance.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Υπόδειξη ότι ενδιαφέρεστε για μια ασφάλεια
home/household insurance
assurance habitation
Τύπος ασφάλειας
travel insurance
assurance voyage
Τύπος ασφάλειας
life insurance
assurance vie
Τύπος ασφάλειας
health insurance
assurance maladie
Τύπος ασφάλειας
car insurance
assurance auto
Τύπος ασφάλειας
pet insurance
assurance vétérinaire
Τύπος ασφάλειας
theft insurance
assurance vol
Τύπος ασφάλειας
mortgage protection
protection hypothécaire
Τύπος ασφάλειας
student possessions
assurance étudiant
Τύπος ασφάλειας
group insurance
assurance collective
Τύπος ασφάλειας
property insurance
assurance de biens
Τύπος ασφάλειας
flood insurance
assurance inondation
Τύπος ασφάλειας
fire insurance
assurance incendie
Τύπος ασφάλειας
For how many months will I be covered?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Για να ρωτήσετε πόσους μήνες διαρκεί η ασφαλιστική σας κάλυψη
What is the price for the insurance?
Quel est le coût de l'assurance ?
Για να ρωτήσετε πόσο κοστίζει η ασφάλεια