Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
een bacheloropleiding
bakalářské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een postgraduaat
postgraduální studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een doctoraat
doktorské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een voltijdse opleiding
prezenční studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een deeltijdse opleiding
kombinované studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een online cursus
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
een semester
(jeden) semestr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
een academisch jaar
celý akademický rok
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Musím jako výměnný student platit školné?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jaký je ____________ systém?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
creditsysteem
kredity
Τύπος συστήματος
beoordelingssysteem
známkování
Τύπος συστήματος
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Zijn er _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezingen
přednášky
Τύπος τάξης
seminars
semináře
Τύπος τάξης
tutorials
konsultace
Τύπος τάξης
conferenties
konference
Τύπος τάξης
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wanneer worden de examens gehouden?
Kdy jsou zkoušky?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organiseren jullie ook excursies?
Pořádáte exkurze?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welke programma's bieden jullie aan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
inschrijvingsgeld
školné
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kosten voor levensonderhoud
životní náklady
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kinderopvang
péče o dítě
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης