Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
een bacheloropleiding
studia licencjackie
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een postgraduaat
studia magisterskie
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een doctoraat
studia doktoranckie
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een voltijdse opleiding
studia dzienne
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een deeltijdse opleiding
studia zaoczne
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
een online cursus
studia przez internet
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
een semester
(jeden) semestr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
een academisch jaar
cały rok akademicki
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jak działa system ______ ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
creditsysteem
punktowy
Τύπος συστήματος
beoordelingssysteem
oceniania
Τύπος συστήματος
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Zijn er _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lezingen
wykłady
Τύπος τάξης
seminars
ćwiczenia/seminaria
Τύπος τάξης
tutorials
konsultacje
Τύπος τάξης
conferenties
konferencje
Τύπος τάξης
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wanneer worden de examens gehouden?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jak liczne są grupy?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organiseren jullie ook excursies?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welke programma's bieden jullie aan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
inschrijvingsgeld
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kosten voor levensonderhoud
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
kinderopvang
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης