Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
bakalářské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
postgraduální studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
doktorské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
prezenční studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
kombinované studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
(jeden) semestr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
celý akademický rok
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Musím jako výměnný student platit školné?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Jaký je ____________ systém?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
kredity
Τύπος συστήματος
de notas
známkování
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Jsou tam _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
přednášky
Τύπος τάξης
seminarios
semináře
Τύπος τάξης
tutorías
konsultace
Τύπος τάξης
conferencias
konference
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Kdy jsou zkoušky?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Pořádáte exkurze?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
školné
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
životní náklady
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
péče o dítě
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης