Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
_____________ ders almak istiyorum.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
lisans seviyesinde
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
lisans üstü seviyesinde
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
doktora seviyesinde
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
tam zamanlı
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
yarı zamanlı
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
çevrimiçi
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
bir dönem
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
bir akademik yıl
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
kredi
Τύπος συστήματος
de notas
notlama
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
_____________ var mı?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
ders
Τύπος τάξης
seminarios
seminer
Τύπος τάξης
tutorías
uygulamalı ders
Τύπος τάξης
conferencias
konferanslar
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Sınavlar ne zaman?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
harçlar
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
yaşam giderleri
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
çocuk bakımı
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Ne tür burslar mevcut?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης