Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
kandidatkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
avancerad kurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
doktorandkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
fulltidskurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
deltidskurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
onlinekurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
en termin
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
ett läsår
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garanterar universitetet boende?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Vilka är språkkraven?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Hur fungerar _______ ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
poängsystemet
Τύπος συστήματος
de notas
betygssättningen
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Hur är undervisningen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Finns det _______?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
föreläsningar
Τύπος τάξης
seminarios
seminarier
Τύπος τάξης
tutorías
handledning
Τύπος τάξης
conferencias
konferenser
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
När är tentaperioderna?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Arrangerar skolan också utflykter?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Vilka program erbjuds?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
skolavgifter
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
mina levnadskostnader
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
barnomsorg
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης