Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
student
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
student cu diplomă
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
doctorand
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
cu normă întreagă
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
cu jumătate de normă
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
la distanță
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
un semestru
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
un an academic
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Cum este sistemul ____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
de credite
Τύπος συστήματος
de notas
de note
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Cum este sistemul de predare?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Sunt _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
cursuri teoretice
Τύπος τάξης
seminarios
seminarii
Τύπος τάξης
tutorías
tutoriale
Τύπος τάξης
conferencias
conferințe
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Când se susșine sesiunea de examene?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Are universitatea centru sportiv?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Ce facilitări oferă centrul?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Organizați excursii de asemenea?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Ce programă oferiți?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
taxă de școlarizare
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
întreținere
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
îngrijire copii minori
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης