Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
alapképzés
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
mesterképzés
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
nappali tagozatos
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
részidős
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
egy szemeszter
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
egy év
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Az egyetem biztosít szállást is?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Milyen a ____________ rendszer?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
kredit
Τύπος συστήματος
de notas
osztályzási
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Milyen a tanítás stílusa?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Vannak_____________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
előadások
Τύπος τάξης
seminarios
szemináriumok
Τύπος τάξης
tutorías
oktatói órák
Τύπος τάξης
conferencias
konferenciák
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Mikor vannak a vizsgák?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Van az egyetemen sportközpont?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Van szintfelmérő teszt?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Kirándulásokat is szerveznek?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Milyen programokat nyújtanak?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
tandíj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
megélhetési költségek
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
gyermekellátás
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης