Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
een bacheloropleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
een postgraduaat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
een doctoraat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
een voltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
een deeltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
een online cursus
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
een semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
een academisch jaar
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
creditsysteem
Τύπος συστήματος
de notas
beoordelingssysteem
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Zijn er _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
lezingen
Τύπος τάξης
seminarios
seminars
Τύπος τάξης
tutorías
tutorials
Τύπος τάξης
conferencias
conferenties
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wanneer worden de examens gehouden?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Organiseren jullie ook excursies?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Welke programma's bieden jullie aan?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
inschrijvingsgeld
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
kosten voor levensonderhoud
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
kinderopvang
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης