Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
我想要进入大学学习。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
我想要申请______________课程。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
本科生
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
研究生
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
博士生
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
全日制
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
非全日
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
网上课程
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
一学期
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
一学年
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
请问学生工作有什么限制?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
我需要提供材料原件还是复印件?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
请问该所大学的入学要求是什么?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
请问大学能保证我的住宿吗?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
课程内容涵盖实习吗?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
对【语言】的要求是什么?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
学分制
Τύπος συστήματος
de notas
打分制
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
这里的教学风格是什么样的?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
这里有_____________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
讲座
Τύπος τάξης
seminarios
研讨会
Τύπος τάξης
tutorías
个别辅导
Τύπος τάξης
conferencias
会议
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
暑期学校提供哪些课程呢?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
考试何时举行?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
大学里有体育馆吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
我如何加入学生组织?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
我在这里可以学习什么语言?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
有没有水平测试来评估我的水平?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
您有课程的详细介绍吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
一个班级里最多有多少个学生?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
贵校都有哪些设施?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
请问你们安排郊游吗?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
你们提供哪些项目呢?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
我想了解关于助学金的信息。
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
有哪些组织可以资助我的学习?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
我需要 ____________的财政补贴。
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
学费
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
生活费用
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
儿童托管
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
请问有哪些奖学金?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης