Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Me gustaría matricularme en la universidad.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Me quiero matricular _______________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
en un grado
une formation du premier cycle
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un posgrado
une formation du second cycle
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
en un doctorado
un doctorat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo completo
une formation à temps plein
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a tiempo parcial
une formation à temps partiel
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a distancia
une formation en ligne
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
un semestre
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
un curso académico
une année académique
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Le logement est assuré par l'université ?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
¿Cómo es el sistema _____________?
Comment fonctionne le système ______ ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de créditos
de crédits
Τύπος συστήματος
de notas
de notation
Τύπος συστήματος
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
¿Hay ______________?
Y a-t-il ______ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
clases teóricas
des cours magistraux
Τύπος τάξης
seminarios
des séminaires
Τύπος τάξης
tutorías
des travaux dirigés
Τύπος τάξης
conferencias
des conférences
Τύπος τάξης
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
¿Hay pruebas de nivel?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
¿Organizan también excursiones?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
¿Qué programas ofertan?
Quels programmes offrez-vous ?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Necesito ayuda financiera para ______________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
matrícula
les frais d'inscription
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
gastos personales
les frais de subsistance
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
manutención de hijos menores
la garde d'enfants
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
¿Qué becas puedo solicitar?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης