Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Mi volas apliki por_____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
kurso por studentoj
alapképzés
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
kurso por postdiplomaj studentoj
mesterképzés
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
kurso por Ph.D.
PhD
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
plentempa kurso
nappali tagozatos
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
parttempa kurso
részidős
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
enreta kurso
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
semestro
egy szemeszter
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
akademia jaro
egy év
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Az egyetem biztosít szállást is?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Milyen a ____________ rendszer?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de kredito
kredit
Τύπος συστήματος
de noto
osztályzási
Τύπος συστήματος
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Kiom estas la instrua stilo?
Milyen a tanítás stílusa?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Ĉu estas ______________?
Vannak_____________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lekcioj
előadások
Τύπος τάξης
seminarioj
szemináriumok
Τύπος τάξης
lerniloj
oktatói órák
Τύπος τάξης
konferencoj
konferenciák
Τύπος τάξης
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Kiam estas la ekzamenoj?
Mikor vannak a vizsgák?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Ĉu estas universitata sportejo?
Van az egyetemen sportközpont?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Van szintfelmérő teszt?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulásokat is szerveznek?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Kio programojn vi proponas?
Milyen programokat nyújtanak?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
instrudepagoj
tandíj
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
miaj vivelspezoj
megélhetési költségek
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
infanzorgado
gyermekellátás
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης