Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
bakalářské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
postgraduální studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
doktorské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
prezenční studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
kombinované studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
(jeden) semestr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
celý akademický rok
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Musím jako výměnný student platit školné?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Jaký je ____________ systém?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
kredity
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
známkování
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
Jsou tam _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
přednášky
Τύπος τάξης
Seminare
semináře
Τύπος τάξης
Tutorien
konsultace
Τύπος τάξης
Konferenzen
konference
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Kdy jsou zkoušky?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pořádáte exkurze?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
školné
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
životní náklady
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
péče o dítě
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης