Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
Grundkurs
een bacheloropleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Aufbaukurs
een postgraduaat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Doktorandenkurs
een doctoraat
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Vollzeitkurs
een voltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Teilzeitkurs
een deeltijdse opleiding
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Onlinekurs
een online cursus
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
ein Semester
een semester
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
ein Studienjahr
een academisch jaar
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Wie funktioniert das__________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
Kreditsystem
creditsysteem
Τύπος συστήματος
Benotungssystem
beoordelingssysteem
Τύπος συστήματος
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Gibt es_____________?
Zijn er _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Vorlesungen
lezingen
Τύπος τάξης
Seminare
seminars
Τύπος τάξης
Tutorien
tutorials
Τύπος τάξης
Konferenzen
conferenties
Τύπος τάξης
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Wann finden die Prüfungen statt?
Wanneer worden de examens gehouden?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Organiseren jullie ook excursies?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Welche Programme bieten Sie an?
Welke programma's bieden jullie aan?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Studiengebühren
inschrijvingsgeld
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Lebenshaltungskosten
kosten voor levensonderhoud
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Kinderbetreuung
kinderopvang
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Welche Stipendien gibt es?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης