Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
Je voudrais m'inscrire à _________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
une formation du premier cycle
бакалавриат
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation du second cycle
аспирантура
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
un doctorat
докторат/профессура
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation à temps plein
очная форма
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation à temps partiel
заочная форма
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
une formation en ligne
онлайн обучение
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
un semestre
семестр
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
une année académique
академический год
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Какие ограничения на работу для студентов?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Каковы требования для поступления в университет?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Le logement est assuré par l'université ?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Курс включает в себя период стажировки?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Каковы требования знания [язык] языка?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
Comment fonctionne le système ______ ?
Какова система_____________?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
de crédits
кредитов
Τύπος συστήματος
de notation
оценок
Τύπος συστήματος
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Каков стиль преподавания?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Y a-t-il ______ ?
Там есть___________?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
des cours magistraux
лекции
Τύπος τάξης
des séminaires
семинары
Τύπος τάξης
des travaux dirigés
учебные материалы
Τύπος τάξης
des conférences
конференции
Τύπος τάξης
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Когда проходят экзамены?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
В университете есть спортивный центр?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
У вас есть детальное описание курса?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Вы организовываете экскурсии?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
Quels programmes offrez-vous ?
Какие программы вы предлагаете?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
les frais d'inscription
плата за обучение
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
les frais de subsistance
расходы на жизнь
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
la garde d'enfants
уход за ребенком
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
Quels types de bourse sont disponibles ?
Какие виды стипендий доступны?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης