Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
an undergraduate
bakalářské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a postgraduate
postgraduální studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a PhD
doktorské studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a full-time
prezenční studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a part-time
kombinované studium
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
an online
online
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
a semester
(jeden) semestr
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
an academic year
celý akademický rok
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
credit
kredity
Τύπος συστήματος
marking
známkování
Τύπος συστήματος
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lectures
přednášky
Τύπος τάξης
seminars
semináře
Τύπος τάξης
tutorials
konsultace
Τύπος τάξης
conferences
konference
Τύπος τάξης
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
tuition fees
školné
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
my living expenses
životní náklady
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
childcare
péče o dítě
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης