Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο

I would like to enroll at a university.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε
I want to apply for _____________ course.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο
an undergraduate
kandidatkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a postgraduate
avancerad kurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a PhD
doktorandkurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a full-time
fulltidskurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
a part-time
deltidskurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
an online
onlinekurs
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου
I would like to study at your university for ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας
a semester
en termin
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
an academic year
ett läsår
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
What are the work restrictions for students?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα
What are the entry requirements of the university?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο
Are you going to send me a formal offer?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterar universitetet boende?
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή
Does the course involve an internship as well?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
How can I track the progress of my application?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας
What are the [language] language requirements?
Vilka är språkkraven?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο
What is the ____________ system like?
Hur fungerar _______ ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα
credit
poängsystemet
Τύπος συστήματος
marking
betygssättningen
Τύπος συστήματος
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας
What is the teaching style like?
Hur är undervisningen?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
Are there _____________ ?
Finns det _______?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας
lectures
föreläsningar
Τύπος τάξης
seminars
seminarier
Τύπος τάξης
tutorials
handledning
Τύπος τάξης
conferences
konferenser
Τύπος τάξης
What courses are offered by summer schools?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
When are the exams held?
När är tentaperioderna?
Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις
Where can I find information about all the courses available?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα
Is there a university sports center?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο
How can I join student societies?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου
What are the estimated living costs in [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών

What languages can I study at your school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο
Is there a placement test to assess my level?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που παρακολουθείτε
Do you have a detailed description of the course?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
What is the maximum number of students in a class?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη
What facilities are there in your school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο
Do you also arrange excursions?
Arrangerar skolan också utflykter?
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές
What programs do you offer?
Vilka program erbjuds?
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες

I am here to inquire about funding opportunities.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης
Which bodies can fund my studies?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας
I need financial help for ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
tuition fees
skolavgifter
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
my living expenses
mina levnadskostnader
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
childcare
barnomsorg
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
What kinds of scholarships are available?
Vilka typer av stipendier finns det?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε
Where can I get a certificate of equivalency?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης