Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Κατοικίδια ζώα

Κατοικίδια ζώα - Φέρνοντας ένα κατοικίδιο ζώο

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής για το κατοικίδιο σας
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει περίοδος καραντίνας για το ζώο
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Για να δηλώσετε τι περιλαμβάνουν τα κριτήρια εισόδου
une puce électronique
mikrochip
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
un vaccin contre la rage (certificat)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
un passeport animal
paszport dla zwierząt domowych
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
un traitement contre le ténia (certificat)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Κριτήριο εισόδου για κατοικίδια
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Για να ρωτήσετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κανονισμούς για ζώα υπηρεσίας
chiens-guides
psy przewodniki
Τύπος ζώου
chiens d'assistance
psy towarzyszące
Τύπος ζώου
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό για το ζώο