Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
werkende
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
werkloos
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
een ondernemer
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
een zelfstandige
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
een stagair
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
een vrijwilliger
Καθεστώς απασχόλησης
советник
een consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
voltijdse
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
deeltijdse
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
tijdelijke
Τύπος συμβολαίου
долговременный
permanente
Τύπος συμβολαίου
сезонный
seizoensgebonden
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
moederschapsverlof
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Τύπος άδειας
больничные выплаты
ziekteverlof
Τύπος άδειας
выходные дни
vrije dagen
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης