Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
我是___________________ 。
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
雇佣
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
待业
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
企业家
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
自雇者
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
实习生
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
志愿者
Καθεστώς απασχόλησης
советник
顾问
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
全职
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
兼职
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
定期合同
Τύπος συμβολαίου
долговременный
永久合同
Τύπος συμβολαίου
сезонный
季节性合同
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
产假
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
陪产假
Τύπος άδειας
больничные выплаты
病假
Τύπος άδειας
выходные дни
请假
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης