Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Soy ____________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
asalariado
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
desempleado
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
empresario
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
autónomo
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
trabajador en prácticas
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
voluntario
Καθεστώς απασχόλησης
советник
asesor
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
a tiempo completo
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
a tiempo parcial
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
de duración determinada
Τύπος συμβολαίου
долговременный
indefinido
Τύπος συμβολαίου
сезонный
de temporada
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
la baja por maternidad
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Τύπος άδειας
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Τύπος άδειας
выходные дни
días libres
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης