Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Я могу работать в [страна]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Мне нужно разрешение на работу?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Какова государственная минимальная зарплата?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Я___________________.
Je suis ___________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
имеющий работу
employé(e)
Καθεστώς απασχόλησης
безработный
au chômage
Καθεστώς απασχόλησης
предприниматель
entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
частный предприниматель
travailleur indépendant
Καθεστώς απασχόλησης
практикант
stagiaire
Καθεστώς απασχόλησης
волонтер
bénévole
Καθεστώς απασχόλησης
советник
consultant(e)
Καθεστώς απασχόλησης
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Каков тип вашего рабочего контракта?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
У меня______________контракт.
J'ai un contrat ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
полная занятость
à temps plein
Τύπος συμβολαίου
неполная занятость
à temps partiel
Τύπος συμβολαίου
фиксированный
en C.D.D.
Τύπος συμβολαίου
долговременный
en C.D.I.
Τύπος συμβολαίου
сезонный
saisonnier
Τύπος συμβολαίου
Когда я получу зарплату?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Je voudrais _________.
Για να ζητήσετε άδεια
декретный отпуск
un congé maternité
Τύπος άδειας
отпуск по причине отцовства
un congé paternité
Τύπος άδειας
больничные выплаты
un congé maladie
Τύπος άδειας
выходные дни
des congés
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Кто сообщит мне_______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
какова сумма моего возврата
du montant qui me sera remboursé
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
Долж(ен/на) ли я платить больше
si je dois payer davantage d'impôts
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης