Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
Potřebuji pracovní povolení?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
Jaká je národní minimální mzda?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
zaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
nezaměstnaný
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
podnikatel
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
osoba samostatně výdělečně činná
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
stážista
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
dobrovolník
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
poradce
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mám ______________ smlouvu.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
na plný úvazek
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
na poloviční úvazek
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
na dobu určitou
Τύπος συμβολαίου
permanente
trvalá pozice
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
sezonní práce
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kde budu dostávat výplatu?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
mateřská dovolená
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
otcovská dovolená
Τύπος άδειας
ziekteverlof
nemocenská
Τύπος άδειας
vrije dagen
volný den
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
výše kolik dostanu zpátky
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
jestliže musím zaplatit více daní
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης