Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
雇佣
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
待业
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
企业家
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
自雇者
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
实习生
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
志愿者
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
顾问
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
全职
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
兼职
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
定期合同
Τύπος συμβολαίου
permanente
永久合同
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
季节性合同
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
产假
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
陪产假
Τύπος άδειας
ziekteverlof
病假
Τύπος άδειας
vrije dagen
请假
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης