Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Kan ik in [land] werken?
¿Puedo trabajar en (país)?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Heb ik een werkvergunning nodig?
¿Necesito permiso de trabajo?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Wat is het nationale minimumloon?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Ik ben ___________________ .
Soy ____________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
werkende
asalariado
Καθεστώς απασχόλησης
werkloos
desempleado
Καθεστώς απασχόλησης
een ondernemer
empresario
Καθεστώς απασχόλησης
een zelfstandige
autónomo
Καθεστώς απασχόλησης
een stagair
trabajador en prácticas
Καθεστώς απασχόλησης
een vrijwilliger
voluntario
Καθεστώς απασχόλησης
een consultant
asesor
Καθεστώς απασχόλησης
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Tengo un contrato ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
voltijdse
a tiempo completo
Τύπος συμβολαίου
deeltijdse
a tiempo parcial
Τύπος συμβολαίου
tijdelijke
de duración determinada
Τύπος συμβολαίου
permanente
indefinido
Τύπος συμβολαίου
seizoensgebonden
de temporada
Τύπος συμβολαίου
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
¿Cuándo se cobra?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Ik zou graag _________ aanvragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Για να ζητήσετε άδεια
moederschapsverlof
la baja por maternidad
Τύπος άδειας
vaderschapsverlof
la baja por paternidad
Τύπος άδειας
ziekteverlof
la baja por enfermedad
Τύπος άδειας
vrije dagen
días libres
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Wie informeert mij over ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
hoeveel mijn belastingteruggave is
¿Cuánto me sale a devolver?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
of ik meer belastingen schuldig ben
¿Cuánto me sale a pagar?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης