Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

请问我可以在【国家】工作吗?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
请问我需要工作许可证吗?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
全国最低工资是多少?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
我是___________________ 。
Je suis ___________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
雇佣
employé(e)
Καθεστώς απασχόλησης
待业
au chômage
Καθεστώς απασχόλησης
企业家
entrepreneur
Καθεστώς απασχόλησης
自雇者
travailleur indépendant
Καθεστώς απασχόλησης
实习生
stagiaire
Καθεστώς απασχόλησης
志愿者
bénévole
Καθεστώς απασχόλησης
顾问
consultant(e)
Καθεστώς απασχόλησης
我想要以自由职业者身份登记。
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

你提供哪种类型的工作合同?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
我有一个______________合同。
J'ai un contrat ___________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
全职
à temps plein
Τύπος συμβολαίου
兼职
à temps partiel
Τύπος συμβολαίου
定期合同
en C.D.D.
Τύπος συμβολαίου
永久合同
en C.D.I.
Τύπος συμβολαίου
季节性合同
saisonnier
Τύπος συμβολαίου
我什么时候能拿到我的工资?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
我想要_________。
Je voudrais _________.
Για να ζητήσετε άδεια
产假
un congé maternité
Τύπος άδειας
陪产假
un congé paternité
Τύπος άδειας
病假
un congé maladie
Τύπος άδειας
请假
des congés
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

我想要了解纳税的相关信息。
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
我想要申报我的收入。
Je voudrais déclarer mes revenus.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
谁会告诉我______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
我的税收返还是多少
du montant qui me sera remboursé
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
我是否要交更多税
si je dois payer davantage d'impôts
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης