Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Tarvitsenko työluvan?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual è il salario minimo?
Mikä on maan minimipalkka?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sono ____________.
Minä olen ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
impiegato/a
työllistynyt
Καθεστώς απασχόλησης
disoccupato/a
työtön
Καθεστώς απασχόλησης
un imprenditore/un'imprenditrice
yrittäjä
Καθεστώς απασχόλησης
un lavoratore autonomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Καθεστώς απασχόλησης
uno/a stagista
työharjoittelija
Καθεστώς απασχόλησης
un/una volontario/a
vapaaehtoistyöntekijä
Καθεστώς απασχόλησης
un/a consulente
konsultti
Καθεστώς απασχόλησης
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ho un contratto _________.
Minulla on ________ sopimus.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tempo pieno
kokopäiväinen
Τύπος συμβολαίου
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Τύπος συμβολαίου
a tempo determinato
määräaikainen
Τύπος συμβολαίου
a tempo indeterminato
vakituinen
Τύπος συμβολαίου
stagionale
kausiluonteinen
Τύπος συμβολαίου
Quando viene versato lo stipendio?
Koska minä saan palkkani?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Vorrei chiedere ___________.
Haluaisin saada _______.
Για να ζητήσετε άδεια
il congedo di maternità
äitiyslomaa
Τύπος άδειας
il congedo di paternità
isyyslomaa
Τύπος άδειας
il congedo per malattia
sairaslomaa
Τύπος άδειας
dei giorni liberi
lomaa
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Chi mi farà sapere ____________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
quanto mi verrà rimborsato
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se devo pagare più tasse
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης