Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Posso trabalhar em [país]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual è il salario minimo?
Qual é o salário mínimo nacional?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sono ____________.
Sou ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
impiegato/a
empregado(a)
Καθεστώς απασχόλησης
disoccupato/a
desempregado(a)
Καθεστώς απασχόλησης
un imprenditore/un'imprenditrice
empreendedor(a)
Καθεστώς απασχόλησης
un lavoratore autonomo
autônomo(a)
Καθεστώς απασχόλησης
uno/a stagista
estagiário(a)
Καθεστώς απασχόλησης
un/una volontario/a
voluntário(a)
Καθεστώς απασχόλησης
un/a consulente
consultor(a)
Καθεστώς απασχόλησης
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ho un contratto _________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tempo pieno
tempo integral
Τύπος συμβολαίου
part-time
meio período
Τύπος συμβολαίου
a tempo determinato
a termo
Τύπος συμβολαίου
a tempo indeterminato
permanente
Τύπος συμβολαίου
stagionale
sazonal
Τύπος συμβολαίου
Quando viene versato lo stipendio?
Quando recebo meu pagamento?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Vorrei chiedere ___________.
Gostaria de pedir _________.
Για να ζητήσετε άδεια
il congedo di maternità
licença maternidade
Τύπος άδειας
il congedo di paternità
licença paternidade
Τύπος άδειας
il congedo per malattia
auxílio-doença
Τύπος άδειας
dei giorni liberi
dias de folga
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Chi mi farà sapere ____________ ?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
quanto mi verrà rimborsato
qual é o valor da restituição
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se devo pagare più tasse
se há contribuições pendentes
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης