Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kan ik in [land] werken?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual è il salario minimo?
Wat is het nationale minimumloon?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sono ____________.
Ik ben ___________________ .
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
impiegato/a
werkende
Καθεστώς απασχόλησης
disoccupato/a
werkloos
Καθεστώς απασχόλησης
un imprenditore/un'imprenditrice
een ondernemer
Καθεστώς απασχόλησης
un lavoratore autonomo
een zelfstandige
Καθεστώς απασχόλησης
uno/a stagista
een stagair
Καθεστώς απασχόλησης
un/una volontario/a
een vrijwilliger
Καθεστώς απασχόλησης
un/a consulente
een consultant
Καθεστώς απασχόλησης
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ho un contratto _________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tempo pieno
voltijdse
Τύπος συμβολαίου
part-time
deeltijdse
Τύπος συμβολαίου
a tempo determinato
tijdelijke
Τύπος συμβολαίου
a tempo indeterminato
permanente
Τύπος συμβολαίου
stagionale
seizoensgebonden
Τύπος συμβολαίου
Quando viene versato lo stipendio?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Vorrei chiedere ___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Για να ζητήσετε άδεια
il congedo di maternità
moederschapsverlof
Τύπος άδειας
il congedo di paternità
vaderschapsverlof
Τύπος άδειας
il congedo per malattia
ziekteverlof
Τύπος άδειας
dei giorni liberi
vrije dagen
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Chi mi farà sapere ____________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
quanto mi verrà rimborsato
hoeveel mijn belastingteruggave is
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se devo pagare più tasse
of ik meer belastingen schuldig ben
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης