Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual è il salario minimo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sono ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
impiegato/a
Καθεστώς απασχόλησης
disoccupato/a
Καθεστώς απασχόλησης
un imprenditore/un'imprenditrice
Καθεστώς απασχόλησης
un lavoratore autonomo
Καθεστώς απασχόλησης
uno/a stagista
Καθεστώς απασχόλησης
un/una volontario/a
Καθεστώς απασχόλησης
un/a consulente
Καθεστώς απασχόλησης
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ho un contratto _________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tempo pieno
Τύπος συμβολαίου
part-time
Τύπος συμβολαίου
a tempo determinato
Τύπος συμβολαίου
a tempo indeterminato
Τύπος συμβολαίου
stagionale
Τύπος συμβολαίου
Quando viene versato lo stipendio?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Vorrei chiedere ___________.
Για να ζητήσετε άδεια
il congedo di maternità
Τύπος άδειας
il congedo di paternità
Τύπος άδειας
il congedo per malattia
Τύπος άδειας
dei giorni liberi
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Chi mi farà sapere ____________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
quanto mi verrà rimborsato
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se devo pagare più tasse
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης