Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Qual è il salario minimo?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Sono ____________.
Mi estas ________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
impiegato/a
dungata
Καθεστώς απασχόλησης
disoccupato/a
senlabora
Καθεστώς απασχόλησης
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenisto
Καθεστώς απασχόλησης
un lavoratore autonomo
memdungito
Καθεστώς απασχόλησης
uno/a stagista
internulo
Καθεστώς απασχόλησης
un/una volontario/a
volontulo
Καθεστώς απασχόλησης
un/a consulente
konsilisto
Καθεστώς απασχόλησης
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Ho un contratto _________.
Mi havas____________ kontrakton.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tempo pieno
plentempan
Τύπος συμβολαίου
part-time
parttempan
Τύπος συμβολαίου
a tempo determinato
limigitan
Τύπος συμβολαίου
a tempo indeterminato
permanentan
Τύπος συμβολαίου
stagionale
sezonan
Τύπος συμβολαίου
Quando viene versato lo stipendio?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Vorrei chiedere ___________.
Mi ŝatus peti _________.
Για να ζητήσετε άδεια
il congedo di maternità
akuŝferion
Τύπος άδειας
il congedo di paternità
akuŝferion (por patro)
Τύπος άδειας
il congedo per malattia
malsanan salajron
Τύπος άδειας
dei giorni liberi
feritagojn
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kiu diros min ______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
quanto mi verrà rimborsato
kiom mia repago estas
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se devo pagare più tasse
se mi ŝuldas pli imposton
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης