Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

¿Puedo trabajar en (país)?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
¿Necesito permiso de trabajo?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Asgari ücret ne kadar?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Soy ____________________.
Ben ___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
asalariado
çalışıyorum
Καθεστώς απασχόλησης
desempleado
işsizim
Καθεστώς απασχόλησης
empresario
girişimciyim
Καθεστώς απασχόλησης
autónomo
serbest meslek sahibiyim
Καθεστώς απασχόλησης
trabajador en prácticas
stajyerim
Καθεστώς απασχόλησης
voluntario
gönüllüyüm
Καθεστώς απασχόλησης
asesor
danışmanım
Καθεστώς απασχόλησης
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Tengo un contrato ______________.
Sözleşmem ______________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tiempo completo
tam zamanlı
Τύπος συμβολαίου
a tiempo parcial
yarı zamanlı
Τύπος συμβολαίου
de duración determinada
süreli sözleşme
Τύπος συμβολαίου
indefinido
kalıcı
Τύπος συμβολαίου
de temporada
mevsimlik
Τύπος συμβολαίου
¿Cuándo se cobra?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Me gustaría solicitar _____________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Για να ζητήσετε άδεια
la baja por maternidad
annelik izni
Τύπος άδειας
la baja por paternidad
babalık izni
Τύπος άδειας
la baja por enfermedad
hastalık izni
Τύπος άδειας
días libres
günlük izin
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Me gustaría declarar mis ingresos.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
¿Cómo me informarán de _______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
¿Cuánto me sale a devolver?
geri ödeme miktarı
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
¿Cuánto me sale a pagar?
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης