Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Soy ____________________.
Я___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
asalariado
имеющий работу
Καθεστώς απασχόλησης
desempleado
безработный
Καθεστώς απασχόλησης
empresario
предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
autónomo
частный предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
trabajador en prácticas
практикант
Καθεστώς απασχόλησης
voluntario
волонтер
Καθεστώς απασχόλησης
asesor
советник
Καθεστώς απασχόλησης
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tiempo completo
полная занятость
Τύπος συμβολαίου
a tiempo parcial
неполная занятость
Τύπος συμβολαίου
de duración determinada
фиксированный
Τύπος συμβολαίου
indefinido
долговременный
Τύπος συμβολαίου
de temporada
сезонный
Τύπος συμβολαίου
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Για να ζητήσετε άδεια
la baja por maternidad
декретный отпуск
Τύπος άδειας
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Τύπος άδειας
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Τύπος άδειας
días libres
выходные дни
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης