Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

¿Puedo trabajar en (país)?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
¿Necesito permiso de trabajo?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mi a minimálbér?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Soy ____________________.
___________________vagyok.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
asalariado
alkalmazott
Καθεστώς απασχόλησης
desempleado
munkanélküli
Καθεστώς απασχόλησης
empresario
vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης
autónomo
egyéni vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης
trabajador en prácticas
gyakornok
Καθεστώς απασχόλησης
voluntario
önkéntes
Καθεστώς απασχόλησης
asesor
szaktanácsadó
Καθεστώς απασχόλησης
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Tengo un contrato ______________.
______________ szerződésem van.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
a tiempo completo
teljes munkaidős
Τύπος συμβολαίου
a tiempo parcial
részmunkaidős
Τύπος συμβολαίου
de duración determinada
határozott idejű
Τύπος συμβολαίου
indefinido
állandó
Τύπος συμβολαίου
de temporada
szezonális
Τύπος συμβολαίου
¿Cuándo se cobra?
Mikor kapok fizetést?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Me gustaría solicitar _____________.
Szeretnék_________igényelni.
Για να ζητήσετε άδεια
la baja por maternidad
szülési szabadság
Τύπος άδειας
la baja por paternidad
apasági szabadság
Τύπος άδειας
la baja por enfermedad
betegszabadság
Τύπος άδειας
días libres
szabadnap
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Me gustaría declarar mis ingresos.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
¿Cómo me informarán de _______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
¿Cuánto me sale a devolver?
mennyi a visszatérítés?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
¿Cuánto me sale a pagar?
mennyit kell még fizetnem?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης