Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Я могу работать в [страна]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Мне нужно разрешение на работу?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Какова государственная минимальная зарплата?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Mi estas ________________.
Я___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
dungata
имеющий работу
Καθεστώς απασχόλησης
senlabora
безработный
Καθεστώς απασχόλησης
entreprenisto
предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
memdungito
частный предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
internulo
практикант
Καθεστώς απασχόλησης
volontulo
волонтер
Καθεστώς απασχόλησης
konsilisto
советник
Καθεστώς απασχόλησης
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Mi havas____________ kontrakton.
У меня______________контракт.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
plentempan
полная занятость
Τύπος συμβολαίου
parttempan
неполная занятость
Τύπος συμβολαίου
limigitan
фиксированный
Τύπος συμβολαίου
permanentan
долговременный
Τύπος συμβολαίου
sezonan
сезонный
Τύπος συμβολαίου
Kiam mi ricevas mian salajron?
Когда я получу зарплату?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Mi ŝatus peti _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Για να ζητήσετε άδεια
akuŝferion
декретный отпуск
Τύπος άδειας
akuŝferion (por patro)
отпуск по причине отцовства
Τύπος άδειας
malsanan salajron
больничные выплаты
Τύπος άδειας
feritagojn
выходные дни
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Kiu diros min ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
kiom mia repago estas
какова сумма моего возврата
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se mi ŝuldas pli imposton
Долж(ен/на) ли я платить больше
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης