Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Qual è il salario minimo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Mi estas ________________.
Sono ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
dungata
impiegato/a
Καθεστώς απασχόλησης
senlabora
disoccupato/a
Καθεστώς απασχόλησης
entreprenisto
un imprenditore/un'imprenditrice
Καθεστώς απασχόλησης
memdungito
un lavoratore autonomo
Καθεστώς απασχόλησης
internulo
uno/a stagista
Καθεστώς απασχόλησης
volontulo
un/una volontario/a
Καθεστώς απασχόλησης
konsilisto
un/a consulente
Καθεστώς απασχόλησης
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Mi havas____________ kontrakton.
Ho un contratto _________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
plentempan
a tempo pieno
Τύπος συμβολαίου
parttempan
part-time
Τύπος συμβολαίου
limigitan
a tempo determinato
Τύπος συμβολαίου
permanentan
a tempo indeterminato
Τύπος συμβολαίου
sezonan
stagionale
Τύπος συμβολαίου
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quando viene versato lo stipendio?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Mi ŝatus peti _________.
Vorrei chiedere ___________.
Για να ζητήσετε άδεια
akuŝferion
il congedo di maternità
Τύπος άδειας
akuŝferion (por patro)
il congedo di paternità
Τύπος άδειας
malsanan salajron
il congedo per malattia
Τύπος άδειας
feritagojn
dei giorni liberi
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Kiu diros min ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
kiom mia repago estas
quanto mi verrà rimborsato
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
se mi ŝuldas pli imposton
se devo pagare più tasse
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης