Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Я могу работать в [страна]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Мне нужно разрешение на работу?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Какова государственная минимальная зарплата?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Я___________________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
имеющий работу
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
безработный
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
частный предприниматель
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
практикант
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
волонтер
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
советник
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Каков тип вашего рабочего контракта?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
У меня______________контракт.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
полная занятость
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
неполная занятость
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
фиксированный
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
долговременный
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
сезонный
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Когда я получу зарплату?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
декретный отпуск
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
отпуск по причине отцовства
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
больничные выплаты
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
выходные дни
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Кто сообщит мне_______________?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
какова сумма моего возврата
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Долж(ен/на) ли я платить больше
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης