Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Μετανάστευση | Δουλειά

Δουλειά - Γενικά

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση
μισθωτός
impiegato/a
Καθεστώς απασχόλησης
άνεργος
disoccupato/a
Καθεστώς απασχόλησης
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Καθεστώς απασχόλησης
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Καθεστώς απασχόλησης
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Καθεστώς απασχόλησης
εθελοντής
un/una volontario/a
Καθεστώς απασχόλησης
σύμβουλος
un/a consulente
Καθεστώς απασχόλησης
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Τύπος συμβολαίου
μερικής απασχόλησης
part-time
Τύπος συμβολαίου
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Τύπος συμβολαίου
μόνιμο
a tempo indeterminato
Τύπος συμβολαίου
εποχιακός
stagionale
Τύπος συμβολαίου
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Για να ζητήσετε άδεια
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Τύπος άδειας
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Τύπος άδειας
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Τύπος άδειας
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ερώτηση σχετικά με τους φόρους
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας δήλωση
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω φόρους
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης